Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

Уџбеници за школску 2024/2025. годину (26.3.2024. г.)

Одлука о редовном избору уџбеника за други и шести разред и за четврти разред за предмет Дигитални свет

Уџбеници

Пословници: (10.2.2024. г.)

Пословник о раду Школског одбора

Пословник о раду Савета родитеља

Пословник о раду Наставничког већа

Пословник о раду Ученичког парламента

 

Извештаји о планови рада за школску 2024-2024. годину:

Извештај о раду школе за прво полугодиште школске 2023-2024. године, 7.2.2024. г.

Извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2023-2024. године, 7.2.2024. г.

Правилник о мерама, начину и поступку заштите о безбедности ученика за време боравка у школи, и свих активности које организује школа

Годишњи извештај о раду школе за школску 2022-2023. годину

Извештај осталих облика образовно-васпитног рада за школску 2022-2023. годину

Годишњи извештај о раду директора школе за школску 2022-2023. годину

Годишњи план рада школе за школску 2023-2024. годину

Годишњи план рада директора за школску 2023-2024. годину

 

Анекс Школског програма 2022-2026. године

 

Летопис за школску 2022/2023. годину

Уџбеници за школску 2023/2024 годину

 

Одлука о усвајању извештаја о пословању ОШ "Милован Глишић" у 2022. години

Одлука о усвајању измене финансијског плана за 2023. годину - ребаланс

Финансијски план за 2023. годину

Одлука о усвајању финансијског плана за 2023. годину

Секретар школе - Бане Вукосављевић, одлука

Школски програм за први и други циклус основног образовања и васпитања за период 2022-2026. год.

Правилник о организацији и систематизацији радних места  у ОШ " Милован Глишић“ у Ваљеву 

Измена финансијског плана ОШ "Милован Глишић"

Годишњи план рада директора за школску 2022/2023. годину

Годишњи извештај о раду школе за школску 2021/2022. годину

Извештај о раду школе за школску 2021/2022. годину

 Годишњи план рада за школску 2022 – 2023. годину

УНУТРАШЊА ЗАШТИТНА МРЕЖА: Интерни протокол за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Развојни план школе, 2022-2025

 

Уџбеници за школску 2022/2023. годину

Одлука о избору уџбеника за четврти и осми разред

Одлука о промени уџбеника

Списак уџбеника

 

Извештаји:

Извештај о пословању ОШ "Милован Глишић" у 2021. години

Годишњи извештај о раду школе за школску 2020-2021. годину

Полугодишњи извештај о раду школе за школску 2021-2022. годину

Извештај о раду директора школе за прво полугодиште школске 2021-2022. године

Одлука о усвајању Извештаја о пословању ОШ "Милован Глишић" за 2020. годину

Одлука о усвајању финансијског плана за 2021. годину

Правилници:

Правилник о оцењивању ученика, 12.2.2024. г.

Ново у правилнику о оцењивању владања, 1.4.2024. г.

Правила понашања

Правилник о васпитно дисциплинској одговорности ученика

Правилник о испитима

Правилник о мерама безбедности ученика

Статут ОШ "Милован Глишић" Ваљево

 

 Документација: