Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

www.mglisicva.edu.rswww.mglisicva.edu.rs

Школска документацијаШколска документација

Завршни рачун за 2017. г.

Финансијски план за 2018. г.

Одлука о усвајању финансијског плана за 2018. г.

Летопис за школску 2016/2017. г.

Извештај о раду школе за школску 2016/2017. г.

Годишњи план рада за школску 2017/2018. г.

Извештај о попису и пословању у 2016. години 

Финансијски план за 2017. годину

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Школски интерни протокол

Школски развојни програм 2014-2019. г.

Школски програм за први и други циклус основног образовања за период 2014-2018. г.

 

 ПРАВИЛНИЦИ:

Безбедност ученика

Правила понашања ученика, запослених и родитеља

Правилник јавне набавке

Правилник о организацији и систематизацији послова, радних места

Правилник о узбуњивању

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у ОШ "Милован Глишић" Ваљево

Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика ОШ "Милован Глишић" Ваљево