Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

www.mglisicva.edu.rswww.mglisicva.edu.rs

Школска документацијаШколска документација

Одлука о избору уџбеника за други и шести разред школске 2019/2020. године

Извештај о раду директора школе за прво полугодиште школске 2018/2019. г.

Одлука о усвајању Извештаја о пословању ОШ "Милован Глишић" у Ваљеву за 2018. г.

 

Правилник о праћењу друштвено-корисног и хуманитарног рада ученика

Финансијски план за 2019. г.

Годишњи план рада за школску 2018/2019. г.

Годишњи извештај о раду школе за школску 2017/2018. г.

 

Завршни рачун за 2017. г.

Финансијски план за 2018. г.

Одлука о усвајању финансијског плана за 2018. г.

Летопис за школску 2016/2017. г.

Извештај о раду школе за школску 2016/2017. г.

Годишњи план рада за школску 2017/2018. г.

Извештај о попису и пословању у 2016. години 

Финансијски план за 2017. годину

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Школски интерни протокол

Школски развојни програм 2014-2019. г.

Школски програм за први и други циклус основног образовања за период 2014-2018. г.

 

 ПРАВИЛНИЦИ

Правилник о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи

Безбедност ученика

Правила понашања ученика, запослених и родитеља

Правилник јавне набавке

Правилник о организацији и систематизацији послова, радних места

Правилник о узбуњивању

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у ОШ "Милован Глишић" Ваљево

Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика ОШ "Милован Глишић" Ваљево